Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Uzņēmumu funkcionālā restrukturizācija

Situācijas apraksts


Kad uzņēmums sastopas ar finansiālās darbības pasliktināšanos, ikviens situācijas risinājums sevī ietvers uzņēmuma funkcionālu restrukturizāciju. Mums ir ievērojama pieredze darbam situācijās, kad nekavējoties jārealizē dzīvotspējīgi restrukturizācijas plāni. Ciešā sadarbībā ar uzņēmuma vadību mēs sagatavojam restrukturizācijas plānu, kas ir pragmatisks un realizējams praksē. Mēs palīdzam plānu ieviešanas gaitā, veicot pārmaiņu programmu centralizētu uzraudzību un fokusējot uzņēmuma resursus uz saimnieciskās darbības uzlabošanu.


Iespējamie apstākļi


Kā uzņēmuma vadītājs, dalībnieks vai kāda cita ieinteresētā puse, Jūs visdrīzāk sastapsieties ar sekojošiem apstākļiem:


 • Apgrozāmo līdzekļu trūkums
 • Pelnītspējas sabrukums
 • Neuzturāmas fiksētās izmaksas
 • Aizdevumu līgumu finansu nosacījumu pārkāpumi
 • Pieaugoša ieinteresēto pušu iesaistīšanās ar nepārtrauktiem pieprasījumiem pēc informācijas un restrukturizācijas plāniem
 • Nepieciešamība izstrādāt un ieviest pārmaiņu plānu, lai noturētu aizdevēju un iesaistīto pušu atbalstu un uzņēmuma dzīvotspēju
 • Pienākumi ieviest būtiskas pārmaiņu programmas uzņēmuma vienlaicīgi ar ikdienas darbu veikšanu


Mēs Jums varam palīdzēt


 • Veikt īstemiņa naudas plūsmas analīzi
 • Identificēt īstermiņa naudas plūsmas uzlabošanas iespējas
 • Bagātīgas zināšanas funkcionālos un nozares specifikas jautājumos var apvienot, lai atbalstītu vadības iniciatīvu uzņēmuma attīstīšanai
 • Pagaidu vadītāju piesaistīšana ar pieredzi līdzvērtīgās situācijās
 • Restrukturizācijas plānu izstrāde
 • Atbalsts sarunās ar ārējiem finansētājiem
 • Pārmaiņu programmu ieviešanas vadība


Uzņēmumu funkcionālā restrukturizācija prasīs zināšanas, kas nav pieejamas lielākajai daļai uzņēmumu. Mūsu komandai ir bagātīga pieredze šājā jomā un ir pieeja nozares speciālistiem, lai sagatavotu klientiem un to individuālai situācijai atbilstošus risinājumus.