Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Biznesa operācijas

Uzņēmumiem, meklējot savas priekšrocības ekonomikas atveseļošanās laikā, pirmāmkārtām nākas pārskatīt savas biznesa operācijas. Nepieciešamība veikt izmaksu optimizāciju un uz klientu apkalpošanu orientētu procesu organizēšanu nekad nav bijusi tik svarīga kā šodien. 


Mēs palīdzam uzņēmumu vadībai uzlabot procesus, lai optimizētu „vērtību ķēdes” funkcionēšanu, lai rastu labāko risinājumu izmaksu samazināšanai un veicinātu uzņēmuma vērtību. 


Mūsu klientiem nepieciešama pilnvērtīgi funkcionējoša vērtību ķēde, lai veicinātu uzņēmumu izaugsmi, un mēs strādājam kopā, lai to panāktu, lai transformēru uzņēmumu iekšājos resursus un panāktu veiklību, lai strauji varētu reaģēt uz nepārtraukti mainīgiem apstākļiem. Iespējamie apstākļi


 • Jūs vēlaties zināt savu izmaksu struktūras salīdzinājumu ar konkurentiem un kā padarīt savas biznesa operācijas vēl konkurētspējīgākas, un kurš risinājums radīs labvēlīgāko ietekmi uz peļņu 
 • Jūs apsverat iespējas atsevišķu funkciju iegādi kā ārpakalpojumu un vēlaties noteikt šī soļa pozitīvo un negatīvo ietekmi uz Jūsu biznesu  
 • Jūs vēlaties attīstīt un uzturēt pastāvīgu izmaksu kontroles sistēmu, izvairoties no biznesam bīstamās periodiskās „izmaksu ciršanas”
 • Jūs vēlaties noskaidrot, kā izdevīgi veikt sadarbību ar esošiem un jauniem klientiem 
 • Jūs vēlaties optimizēt piegādes ķēdes, lai samazinātu preču un pakalpojumu ražošanas izmaksas un piegādes izmaksas klientiem
 • Jūs vēlaties noskaidrot, kā panākt visa ražošanas procesa efektivitātes uzlabošanu
 • Jūs vēlaties uzlabot uzņēmuma administrācijas efektivitāti 


Mēs Jums varam palīdzēt 


 • Attīstīt efektīvu un ilgtspējīgu biznesa modeli, kas būs konkurētspējīga un fleksibls, lai piemērotos dažādām ekonomiskām situācijām 
 • Samazināt ražošanas izmaksas un minimizēt atkritumus, lai uzlabotu produktivitāti
 • Atbrīvoties no funkcijām, kas biznesā nepievieno vērtību 
 • Attīstīt efektīvu piegādes ķēdi, kas nodrošinātu efektīvu preču un vērtību plūsmu no piegādātājiem un līdz pircējiem 
 • Samazināt izmaksas un uzlabot servisu, izmantojot servisa centrus un ārpakalpojumus (t.sk. funkciju pārcelšanu uz ārzonām vai brīvām ekonomiskām zonām) 
 • Uzlabot sagādes procesu, reorganizēt to un samazināt apgrozāmo kapitālu
 • Uzņēmuma administrācijas darbu koncentrēt uz vērtību pievienojošām darbībām  


Pakalpojumi:


 • Biznesa operāciju uzlabošana
 • Izmaksu vadība
 • Sagādes un piegādes ķēdes 
 • Ienākumu kāpināšana un attiecības ar klientiem
 • Pakalpojumu transformācija 
 • Īpašumi


Biznesa operāciju uzlabošana


Mēs esam panākuši labus sasniegumus sadarbībā ar mūsu klientiem, palīdzot paveikt vairāk ar pieejamiem resursiem un nodrošinot augstas kvalitātes un pircēju prasībām atbilstošu produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu.


Mēs izzinām problēmu cēloņus un izmantojam pārbaudītu metodoloģiju, lai noteiktu un ieviestu uzlabojumus. Ieguvumi ir samazinātas izmaksas, uzlabota efektivitāte, samazināti zudumi un paaugstināta produkcijas un klientu servisa kvalitāte.


Izmaksu vadība 


Šobrīd mūsu klienti ir fokusējušies uz savu izmaksu samazināšanu un pēc iespējas efektīvāku un produktīvāku biznesa darbības nodrošināšanu.


Mēs novērtējam pašreizējo finansiālo un operatīvo sniegumu, izvērtējot procesu un esošo tehnoloģiju efektivitāti un produktivitāti un nosakot uzlabojumu iespējas, tajā skaitā ārpakalpojumus.


Mēs savā darbā liekam uzsvaru uz cilvēkiem un kultūru, tāpat kā uz procesiem, struktūru un tehnoloģijām. Tas nodrošina, ka darba ražīgums tiek vadīts un ieguvumi atpazīti, kā arī izmaksas samazinātas un ienesīgums veicināts. 


Neraugoties uz to, vai Jūs liekat uzsvaru uz ražošanas izmaksu samazināšanu, tūlītēju ietaupīšanas iespēju meklēšanu vai uz savas produkcijas un pakalpojumu ienesīguma analīzi, mūsu rīcībā ir šā profila speciālisti, kas spēj izprast Jūsu izmaksu struktūru un kontroles mehānismus, kā arī palīdzēt atrasat iespējas izmaksu samazināšanai, ieviest izmaiņas tā, lai uzņēmumam tiktu nodrošināta ilgtspējīga attīstība un izmaksu ietaupījums.


Sagādes un piegādes ķēdes


Līdz ar saspīlēto finansu situāciju, vairums uzņēmumu pārskata savu sagādes un piegādes ķēžu darbības efektivitāti. Mēs sniedzam pakalpojumus, sākot ar piegādātāju izvēli līdz pilna cikla iekšējās piegādes ķēdes izveidi saviem klientiem.


Pilnvērtīgas sagādes un piegādes ķēdes izveides pakalpojums nodrošina uzņēmumam maksimālu vērtības pievienošanu un salīdzinošās priekšrocības saglabāšanu, izmantojot ārējo preču un pakalpojumu sagādes ķēdes. Pakalpojuma sniegšana tiek koncentrēta galvenokārt uz stratēģisko piegādes avotu saglabāšanu un biznesa operāciju efektifizēšanu.

Pateicoties šim pakalpojumam uzņēmums spēj kontrolēt izmaksas par ārpakalpojumiem un uzturēt salīdzinošo priekšrocību un procesu efektivitāti. 


Ieviešot risinājumus dzīvē, galvenie guvumi būs samazinātas manuālas un ar katras perāvcijas noformēšanu saistītās darbības un izmaksas, izmaksas par ārpakalpojumiem, minimizēts sagādes laika un ražošanas cikla risks. Tas var veicināt uzņēmuma iekšējo un ārēko klientu apmierinātību, piegādes un tirgum pielāgotu elastīgumu, kā arī uzlabot uzņēmuma biznesa plānšanas procesu. 


Pārskatot praktisko piegādes ķēdi, mēs spējam palīdzēt klientiem samazināt nepieciešamo krājumu līmeni, veicot uzlabojumus piegāžu plānošanā, samazināt krājumu uzglabāšanas, apstrādes un loģistikas izmaksas, nodrošināt, lai sagādes ķēde efektīvi atbalsta biznesa operācijas, kā arī palīdzēt attīstīt ilgtermiņa sagādes ķēdes darbību, kas būtu efektīvas un pieskaņotas biznesa operācijām.